Portfolio > Should we rehearse apologies to machines we've taught to learn?

Should we rehearse apologies to machines we've taught to learn?
Should we rehearse apologies to machines we've taught to learn?
2023